Turundusplaani koostamine ja turundusstarteegia

Õppekavarühm: Turundus ja reklaam

Õpiväljundid 

 • Osaleja loob sihtrühma kõnetava väärtuspakkumise
 • Osaleja kaardistab hetkeseisu oma valdkonnas
 • Osaleja seab mõõdetavaid eesmärke
 • Osaleja tunneb tehnilisi lahendusi, kanaleid ja tööriistu turunduse planeerimiseks
 • Osaleja loob realistliku turunduseelarve ning arvutab tasuvuspunkti
 • Osaleja planeerib turundustegevused realistlikult
 • Osaleja analüüsib turundustegevuste tulemusi

Õpingute alustamise tingimused:

Võimalus kasutada isiklikku sülearvutit või nutitelefoni praktiliste harjutuste kaasa tegemiseks.

Õppe kogumaht: 6 akadeemilist tundi

Õppe sisu: 

 1. Sihtrühma kaardistamine
 2. Konkurentide monitooring
 3. Eelarve arvutamine
 4. Visuaalne identiteet
 5. Eesmärkide seadmine
 6. Väärtuspakkumise loomine
 7. Turunduskanalite valik
 8. Turundusplaani elluviimine
 9. Tulemuste analüüsimine

Õppekeskkonna kirjeldus:

Koolitused toimuvad tellija ruumides (enamasti auditooriumites), kus kõikidel osalejatel on võimalik kasutada ka oma isiklikku sülearvutit. Arvuti paralleelne kasutamine ja märkmete tegemine annab võimaluse mõningad koolituse osad ise praktiliselt läbi teha sealjuures küsimusi küsides ning selle tulemusel õpitut paremini kinnistades.

Koolitust on võimalik läbi viia ka interneti vahendusel.

Õppematerjalid:

Koolitaja poolt koostatud konspekt ja töölehed ning põhjad vajalike dokumentide koostamiseks

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;

Lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 90% auditoorses koolituses. Koolituse läbijale väljastatakse osalemise tõend. 

Koolitaja kompetentsi tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus.

Katrin Vilimaa-Otsing on turunduse ja meedia valdkonnas töötanud üle kümne aasta. Aastast 2015 on Katrin tegelenud ka digiturunduse konsultandi ja koolitajana.
Katrin hoiab valdkonnas toimuvaga end kursis läbides pidevalt ka ise uusi koolitusi ning rakendades õpitut oma ettevõttes. Olles turundusvaldkonna kõneisik, on Katrin avaldanud ka mitmeid artikleid ja teda on kutsutud ka mitmetele konverentsidele, raadiosaadetesse, podcastidesse jne.

Katrini töö- ja koolituskogemuse kohta saad rohkem lugeda siit: https://www.linkedin.com/in/katrinvilimaa/

Õppekorralduse alused

Koolitusele vastuvõtu ja väljaarvamise tingimused ja kord

1. Koolitusele registreerimine toimub kas turunduskoolitus.ee kodulehel oleva ankeedi kaudu, või e-kirja teel katrin@turunduskoolitus.ee.

2. Koolitusel õppimise alustamise eelduseks on õppemakse tasumine või kinnituskirja esitamine õppemaksu tasumise kohta. 

3. Juhul kui koolitusel osalemiseks on vaja eelnevaid teadmisi või töövahendeid, on see vastavas täiendkoolituse õppekavas eraldi välja toodud. 

4. Koolitusel osalejate kohta kogutakse isikuandmeid, mis on vajalikud koolituse läbiviimiseks, aruandluseks ja kahepoolseks infovahetuseks. Isikuandmeid ei avaldata kolmandatele osapooltele. Andmtete kogumisel lähtutakse isikuandmete kaitse seaduse isikuandmete töötlemise põhimõtetest.

5. Koolitus katkestatakse nende isikute jaoks, kes rikuvad oluliselt distsipliini või ei tule muul põhjusel toime õppekava omandamisega. 

6. Koolitus katkestatakse õppija isikliku sooviavalduse alusel.

Õppetasu maksmine ja sellest vabastamine

1. Koolituse eest tasumine toimub arve alusel. Arve saadetakse e-posti teel. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.

2. Kui koolituse eest tasub Eesti Töötukassa, siis toimub arve tasumine vastavalt Töötukassa koostööpõhimõtetele. Õppetasust vabastamise aluseks on Töötukassa kinnituskiri selle kohta, et Töötukassa tasub koolituse maksumuse.

Õppetasu tagastamise tingimused ja kord

1. Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada e-kirja teel aadressil katrin@turunduskoolitus.ee.

2. Juhul kui osaleja ei teavita mitteosalemisest kuid koolitusele siiski kohale ei ilmu, ei kuulu õppetasu tagastamisele. 

3. Loobudes koolitusest vähemalt seitse kalendripäeva enne koolituse toimumise algust, tühistatakse arve ja ettemakstud õppetasu tagastatakse. Õppetasu tagastamise asemel on osalejal võimalus osaleda järgmisel samaväärsel koolitusel kokkuleppel koolitajaga.

4. Loobudes koolitusest vähem kui seitse kalendripäeva enne koolituse toimumise algust, tuleb tasuda õppetasu 25% ulatuses. 

5. Kui koolitus jääb ära korraldajatest tulenevatel põhjustel, tagastatakse osalustasu täies mahus või lepitakse kokku uus koolituse toimumise aeg. 

Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

1. Koolitaja kogub iga koolituse järgselt tagasisidet õppijate vajaduste, ootuste ja tulemuste kohta. Seda tagasisidet analüüsitakse ning selle põhjal täiendatakse koolitusprogramme, et need vastaksid osalejate ootustele ja vajadustele. 

2. Koolitaja on turunduse ja reklaami valdkonnas aktiivne ning on kursis valdkonnas toimuvate muudatustega. Nii jõuavad valdkonna uuendused kiirelt ka koolitusprogrammi ja õppekavad ei aegu. 

Täienduskoolitustega seotud koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

Turunduskoolitus OÜ tagab, et koolitusi annavad vaid valdkonnas tegutsevad eksperdid, kes on kursis ka uute võimaluste ja lahendustega ning oskavad vastata osalejate küsimustele. 

Rohkem infot koolitajate kohta loe siit.

Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

1. Juhul kui koolitus toimub tellija ruumides, edastab koolitaja omapoolsed soovid ja nõuded ruumis vajalike tingimuste kohta.

2. Koolitaja loob võimalikult õppimist toetava keskkonna. Suhtlemisel osalejatega lähtub koolitaja täiskasvanute koolitaja kutse-eetika koodeksist. 

3. Koolitaja lähtub koolituse tellija ootustest ja soovidest koolituse eesmärgi püstitamisel. Koolituse läbiviimisel arvestatakse osalejate vajadustega. 

Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord 

1. Koolituste järgselt kogutud tagasisidet analüüsitakse ning vajadusel viiakse ellu muudatused, et koolitused vastaksid osalejate ootustele ja vajadustele. 

2. Kogutav tagasiside on anonüümne, võimaldades inimestel olla aus.

3. Koolituse järgselt saavad kõik osalejad ka koolitaja kontaktid ning võimaluse konsulteerida koolitajaga ka e-maili teel. 

Koolituse lõpetamise tingimused ning kord

1. Koolituse lõpuks on koolitaja teinud võimalikuks saavutada õppekavas kirjeldatud õpiväljundid läbi auditoorse loengu ja praktiliste ülesannete. 

2. Olles läbinud vähemalt 90% auditoorsest koolitusest, saab osaleja koolituse läbimist kinnitava tõendi.

3. Juhul kui õppekavas on välja toodud õpiväljundeid kontrolliv eksam ning see läbitakse vähemalt 70% ulatuses, saab osaleja õpiväljundite omandamist kinnitava tunnistuse.